Healing Ritual, Day Two: Belikan, Gongs, Dishes, Bottles